Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Proje detayları

ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE GEOTEKNİK BİLGİ

Zemin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toplam boyu 303.6 m olan 16 adet zemin araştırma sondajı yapılmıştır. Zemin araştırma sondajları sırasında her 1.5 m´de bir standart penetrasyon deneyleri yapılmış ve kohezyonlu zemin tabakalarının kıvamı, granüler zemin tabakalarının sıkılığı belirlenmiştir. Sondajlar sırasında örselenmiş ve örselenmemiş numuneler alınarak, bu numuneler üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuarlarında standart zemin mekaniği deneyleri yapılmıştır. Sahada ayrıca 5 serilim Sismik Kırılma Ölçümü yapılarak zemin tabakalarının kayma dalgası hızları saptanmıştır.

Söz konusu inşaat alanının bulunduğu bölge, Tersiyer ve Paleozoik çökelleri ile kaplıdır. Bölgede stratigrafik istifin temelini Trakya formasyonu olarak adlandırılan Paleozoik yaşlı, genel adı grovak olan, içine yer yer merceksel kireçtaşları düzeyleri bulunan silttaşı-kiltaşı-şeyl ardalanması oluşturmaktadır. Formasyonun diğer bir özelliği de yer yer Andezit ve Diyabaz gibi volkanik daykları içermesidir. Trakya formasyonu üzerinde, dikordans olarak gelen Eosen yaşlı düşey ve yanal geçişler sunan Kırklareli kireçtaşı ile Sazlıdere formasyonu ve Oligosen yaşlı Ceylan formasyonu olarak adlandırılan seriler bulunmaktadır.

İnceleme alanının üst seviyelerinde jeolojik olarak alanın eğim aşağı kısmında alüvyon ve eğim yukarı kısmında Üst Oligosen yaşlı Gürpınar formasyonuna ait birimler ile karşılaşılmaktadır. Alüvyal birimler, kahve-yeşilimsi yer yer sarımsı tonlardadır. Formasyonun alt seviyeleri sert kil-kiltaşı, silttaşı özelliklerindedir.

Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yapılarak kohezyonlu zeminlerin kıvamı, kohezyonsuz zeminlerin ise relatif sıkılığı belirlenmiştir. Standart penetrasyon deneyi; dış çapı 50.8 mm, iç çapı 34.9 mm olan yarık bir tüpün 63.5 kg ağırlığındaki bir tokmakla zemine çakılmasıyla yapılmaktadır. Tokmağın serbest düşüş yüksekliği 76 cm’dir. İnceleme alanındaki zemin araştırma sondajlarına ait kuyular içerisinden yapılan Standart Penetrasyon Deneyleri sırasında TS EN ISO 22476-3’de belirtilen kriterlere uyulmuştur. Deney sırasında, standart penetrasyon tüpünün zemine 15’er cm.lik 3 adımda girişi için vurulan darbe sayıları ayrı ayrı tespit edilir. Son iki 15’er cm.lik adım için vurulan darbe sayıları toplamı, zeminin penetrasyon direncine (N) karşılık gelmektedir. SPT darbe sayıları sondaj logları üzerinde gösterilmiştir.

Sondajlar sırasında örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri alınmıştır. Ayrıca tüm sondajlarda NWM – 76mm tipi, çift tüplü karotiyer ile ilerlenerek, devamlı karot alınmıştır. Kohezyonlu birimlerden alınan karot numuneler, sondaj sandıklarına dizilerek loglama yapılmıştır.

İnceleme alanında yapılan tüm sondajlarda Gürpınar formasyonu üyesi çok katı –sert kıvamlı siltli kil birimlerde ilerlenmiş ve sondajlara bu birim içerisinde son verilmiştir. İnceleme alanındaki zemin profilinin hâkim birimi olan siltli kil içerisinde kalınlığı 1,50m – 3,00m arasında değişen çok sıkı yerleşmiş kum bantlarına rastlanmaktadır. İnceleme alanında sondajların yapımı sırasında sabah-akşam yeraltı suyu ölçümleri yapılmıştır. edilen bu su seviyeleri kil birim içerisinde biriken yüzey sularına ve sondaj sırasında kullanılan sirkülasyon suyuna aittir. Diğer bir deyişle, inceleme alnında yeraltı suyu ile karşılaşılması beklenmemektedir. İnceleme alanı 2. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır.

MALZEME

Solarkent projesi kapsamında yer alan yapıların hemen hemen hepsi betonarme karkas sistemi ile inşa edilmektedir. Sadece anaokulu ve kreş olarak tasarlanan kısımda çelik karkas sistemi uygulanacaktır. Bina yapılarına ait Betonarme imalatların tümünde C35 beton sınıfı kullanılmıştır. Betonarme demiri olarak ise STIII-b sınıfı demir kullanılmış olup proje kapsamında yaklaşık 70.000 m3 beton, 6000 ton demir ve 2000 ton çelik hasır kullanılmaktadır. Çelik karkas olarak ise ST37-2 sınıfı çelikler kullanılmakta olup, yüksek mukavemetli bulonlar ile montajı yapılmaktadır.

KONUT BLOKLARI TAŞIYICI SİSTEMİ

Solarkent 866 konut projesinde yer alan 31´er katlı konut bloklarının taşıyıcı sistemi İstanbul’da beklenen en büyük büyüklüğe sahip depreme karşı dayananıklı olarak tasarlanmış ve de boyutlandırılmıştır. Bloklar tünel kalıp sistemi ile inşa edilen perdeli taşıyıcı sisteme sahiptir. Her bloğa ait yükler 2 mt kalınlığında radyejeneral temel vasıtasıyla zemine iletilmekte olup, bu temelin altında her biri 1 mt çapında ve de 25 mt uzunluğunda olmak üzere 148 adet fore kazık bulunmaktadır.

Blokların orta kısmında güçlü bir çekirdek etrafına perde elemanları konuşlandırılmış olup, bu perdelerin birbirleri ile bağlantıları döşemeler ile gerçekleştirilmiştir. Perde içerisindeki kapı rezervasyonlarının üstlerinde ise kirişler teşkil edilmiş, yüklerin emniyetli bir biçimde perdelere ve oradan da temellere aktarımı sağlanmıştır.

Konut blokları planda düzenli bir yapıya ve X-X doğrultusu ile Y-Y doğrultularında simetrik yapılara sahiptir. Dolayısıyla özellikle deprem gibi büyük yatay kuvvet etkisinde burulma etkileri minimum olmaktadır. Döşeme sistemi plak döşeme sistemi olup tüm katlarda 20 cm olarak seçilmiştir. Perde kalınlıkları ise 25 cm olarak alınmış ve buna göre donatılandırılmıştır. Çekirdek perde kalınlığı ise 30 cm olarak seçilmiştir. Kalın temel betonlarının 1’er metrelik 2 kademe halinde dökülmesi, betonun sertleşmesi esnasında açığa çıkan ısının beton bünyesini kolayca terk ederek betonda istenilen kalitenin sağlanmasına yardımcı olmuştur. Taşıyıcı sistem tasarımında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar hakkında Yönetmelik – 2007 kullanılmış ve tüm taşıyıcı sistem boyutlandırılması ve tasarımı bu yönetmelik hükümlerince gerçekleşmiştir.