Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

“İstanbul’un iddiasını destekliyoruz”

Uzun yıllar Trabzon’da başarılı projelere imza atan Ali Rıza Korkmaz bu tecrübesini İstanbul’a taşımak istiyor. Korkmaz, “Teknik bir kurum olarak yetki ve etki alanımız dâhilinde İstanbulumuzun tabii güzelliklerini koruyarak, tarihi kimliğine saygı duyarak projelerimizi gerçekleştirebilirsek, bu da bizim başarımız olacaktır” diyor.

Öncelikle yeni görevinizde başarılar dileriz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Ali Rıza Korkmaz: 1955 Elazığ doğumluyum. Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinin İnşaat Mühendisliği bölümünden 1978 yılında mezun oldum. İlk görevime Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü’nde başladım.

20 sene bu müdürlüğün hemen her biriminde kontrol mühendisi, kontrol başmühendisi ve şube müdürü olarak hizmet verdim. 1999 yılında aynı Müdürlüğe İl Müdürü olarak asaleten atandım. 10 yıl süren Trabzon Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü görevimden sonra 2009 yılının 9. ayında İstanbul’da Bayındırlık ve İskan Müdürü olarak göreve başladım. Bakanlığımız ilke ve prensipleri doğrultusunda İstanbulumuza en iyi şekilde hizmet etmek için elimden gelen gayreti göstereceğim.

Bize kısaca Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanlarından söz edebilir misiniz?

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Müdürlüklerini her ilde temsil eden Valiliğe bağlı bir taşra teşkilatıdır. Bakanlığımız yapısındaki değişimler ile başka kurum ve kuruluşların yasal statüsünde yapılan değişiklikler öncelikle Bakanlığımızın ve dolayısıyla da Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinin görev tanımlarında ve yetki alanlarında değişikliklere sebep olmuştur. Örneğin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi “b” bendi gereğince; “İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerinin program, proje keşiflerini; yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inşaatlarını yapmak veya yaptırmak” Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev tanımı içerisinde bulunmakta iken 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 04.03.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında bu görevler artık İl Özel İdareleri tarafından kendi uhdelerinde yapılandırılan teknik müdürlükler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Bir diğer değişiklik ise; Bakanlığımız bünyesinde yer almaktayken, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini” düzenleyen 5902 sayılı Kanunun 17 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında Bakanlığımız Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün afetle ilgili görevlerinin Başbakanlığa bağlı bu Başkanlığa devredilmiş olmasıdır.

Bu değişiklikler sonrasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerimizin asli görevleri; “Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin; ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya ihale edilerek yapılmasını sağlamak, Bakanlığımız ilke ve prensipleri ile yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda elde edilen projelerin tetkik ve onay işlemlerini gerçekleştirmek, yapım ihalelerini gerçekleştirmek, ihale edilen yapım işlerinin kontrollüğünü yapmak, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak… Yıllık yatırım programlarına alınabilmesi için; ilgili kuruluşlarca teklif edilecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanını seçmek, seçim için kurulacak heyetlerde üye bulundurmak, her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislerin, talep edildiği ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, etüt, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, Bakanlığımız bilgi ve onayı dahilinde kıyı kenar çizgilerini belirlemek, üst ölçekli imar planlarını, yerleşime açılacak ya da plan değişikliğine konu imar planlarını tetkik ve tasdik etmek, ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 4703 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca yayınlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” nin 2007 yılı başında yürürlüğe girmesi ile birlikte, yapı malzemelerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmek” olarak sıralanabilir.

İl Müdürlüklerimizin kadro şemaları Büyükşehir ve A, B, C tiplerinde düzenlenmiştir. İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü kadro yapısı Büyükşehir şemasına göre oluşturulmuştur. Müdürlüklerimiz 5442 sayılı “İller İdaresi Kanunu”na göre Valiliklerimizin emrindedir.

Yapı, malzeme ve kıyı denetimine dönük neler yapıyorsunuz?

4708 sayılı “Yapı Denetim Kanunu” nun yayınlanması ile Bakanlığımıza verilen görev gereği Müdürlüğümüz, ilimiz bünyesinde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının, mülkiyet sahipleri ile yapmış oldukları sözleşmelerine uygun hareket edip etmediklerini, binaların projelerine, fen ve sağlık kurallarına, teknik ve imar mevzuatına uygun olup olmadıklarını denetlemektedir. Bu denetimler rutin olarak yapılmakla beraber şikâyet üzerine de inceleme yapılabilmektedir. Bu incelemelerde gerek teknik gerekse imar mevzuatına ilişkin tüm belge ve projeler tetkik edilerek, tespit edilen kusur ve aksaklıklar Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzdeki Yapı Denetim Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişlerin gerçekleştirdikleri detaylı inceleme sonucu gerekirse cezai işlem de uygulanmaktadır.

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 4703 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca yayınlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” nin 2007 yılı başında yürürlüğe girmesi ile birlikte, yapı malzemelerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi Genel Müdürlüğümüzce eğitim

verilmiş yetkili teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Kıyı denetimi ile ilgili olarak ise askeri yasak alanlar ile orman alanları haricinde kalan alanlarda kıyı kenar çizgilerinin belirlenmesi çalışmalarının hemen hemen tamamlanmış olduğunu söyleyebilirim.

Siz üç aydır bu görevdesiniz. Bu süre içinde İstanbul’da yapı denetimi, malzeme kullanımı, kıyı denetimi gibi müdürlüğünüzce takip edilen konularda ne gibi eksikler gördünüz?

Bu göreve yeni atandım ancak bugüne dek yapılanı, yapılmış olanı daha da ileriye taşımak için azami gayreti göstereceğiz. Gözlemlerim ve tespitlerim sonrasında çözüme yönelik çalışmalarımız olacaktır.

Bayındırlık ve İskân İl Müdürü olarak önümüzdeki dönem ne gibi projeler hedefliyorsunuz?

Öncelikle elimizdeki büyük yatırımların tamamlanma süreci var. Bu projelerin kontrollük görevi Müdürlüğümüzce yürütüldüğünden, inşaatlarımızı minimum maliyet ancak maksimum kalitede, süresinde hatta öncesinde bitirebilmek en büyük hedefimiz. Bizler için önemli olan, imalatların kusursuz ve eksiksiz yapılarak yapıların zamanında kurumlarına teslim edilmesidir.

Artık İlimiz 2010 Kültür Başkenti. İlimizdeki plansız ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara “dur” demek her ne kadar Belediyelerimizin görev ve yetki alanına giriyorsa da teknik bir kurum olarak yetki ve etki alanımız dâhilinde buna ne ölçüde katkıda bulunabilirsek, ne ölçüde İstanbulumuzun tabii güzelliklerini koruyarak, tarihi kimliğine saygı duyarak projelerimizi gerçekleştirebilirsek, bu da bizim başarımız olacaktır.

2009’daki projelerden biraz bahsedebilir misiniz?

Devam eden büyük inşaatlarımız olarak; Adalet Bakanlığı’nın ilimizdeki iki büyük yatırımından bir tanesi Avrupa Yakası’nda Çağlayan’da, diğeri ise Anadolu Yakası’nda Kartal’da gerçekleştirilmekte olup her iki binanın da 2010 yılı sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmiştir. Yine Avrupa Yakası Gaziosmanpaşa’da, ilk ihalesi 2000 yılında yapılmış ancak hukuki sorunlar nedeniyle tamamlanamamış, 2009 yılında %30 keşif artışı ile karkas inşaatı bitirilmiş 300 yataklı bir Devlet Hastanesi projemiz bulunmaktadır. Bu Hastanemizin projeleri değişen yönetmelikler ve Sağlık Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda revize ettirilmiş olup 2. etapta ikmal ihalesi yapılarak inşaatı tamamlanacak ve Kurumuna teslim edilecektir. Buna ilişkin proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca yine Müdürlüğümüz denetiminde gerçekleştirilen MIT hizmet binası inşaatının da Mart ayında tamamlanması hedeflenmiştir. Anadolu Yakasında devam eden bir diğer büyük inşaatımız da Üsküdar Hükümet Konağı’dır. Bu inşaatımızı da süresinden evvel tamamlayıp 2010 yılında açılışa hazır hale getirmek üzere tüm gayretimizi gösteriyoruz. 2009 yılında tamamladığımız Maltepe İlçe Halk Kütüphanemizi kurumuna teslim hazırlığındayız.

2010’da bu projelere yenileri eklenecek mi?

Genel bütçe yatırımlarımız Bakanlığımızca açıklanmaktadır ancak 2010 Yılı Yatırım Programımız henüz açıklanmamıştır. Bununla beraber bir önceki yılın yatırım programında yer alıp halen devam eden projelerimiz var. Planlanan bu yatırımların bir bölümü arsasının hukuki veya fiziki sorunları sebebiyle henüz projelendirilememiştir. Ancak Müdürlüğümüzce takipleri yapılmaktadır.

2009 yılı Bakanlığımız Yatırım Programı içinde yer alan Kartal ve Tuzla Jandarma 20 Daireli Lojman İnşaatı’nın ihalesi yapılmış, ihale sonuçları kesinleşmemiştir. Yine Zincirlikuyu’da proje aşamasında bir Jandarma Lojman İnşaatımız daha mevcut olup, Sultanbeyli’de yapılması planlanan Hükümet Konağı proje çalışmalarına da başlanmıştır.

Yapılaşmada denetim oldukça önemli. İstanbul deprem senaryolarının en çok konuşulduğu yerlerden biri. Stratejik kamu binalarının denetlenmesine dönük yaptığınız özel çalışmalar var mı?

Daha önce görev yaptığım Trabzon İlinde olduğu gibi, ilimizde de 2007 yılı Deprem Yönetmeliğine göre envanter çalışmaları yapılarak Bakanlığımıza iletilmiş ve kurumların güçlendirme çalışmalarına gereken destek verilmiş. Bu kapsamda yaklaşık 1.650.000 m2 alana sahip 714 bina incelenerek gereken binalar için güçlendirme projeleri yapılmış. Kamu kurumlarınca bundan sonra da talep edilecek tüm tahkik ve güçlendirme işlerinde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya azami gayret göstereceğiz.

2010 Kültür Başkenti Projesine dönük çalışmalarınız var mı?

Bire bir bu projeye yönelik bir çalışmamız olmamakla beraber, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait, Müdürlüğümüz denetiminde, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu’nda yapılmakta olan bin kişilik yurt kompleksinin “İstanbul 2010 Kültür Başkenti” projesi kapsamında gerçekleştirilecek gençlik oyunlarında kullanılması planlandığından, 2011 yılında teslim edilecek bu binaların 2010 yılı haziran ayında kullanıma hazır hale getirilmesi için Müdürlüğümüz ve yüklenici firma tarafından azami gayret gösterilmektedir.